Regulamin - PIMOtki

Szukaj produktu

Sklep 696 74 34 84 Godziny: 8:00 - 15:00
Zamówienia wysyłamy EKSPRESOWO! Przekonaj się ;-)
Darmowa dostawa od 400 PLN
Jeśli masz pytania skontaktuj się ze mną ;-) Karolcia
Zamówienia telefoniczne: 88 33 111 23

Regulamin

REGULAMIN:

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem WWW.PIMOTKI.PL  zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz zasady przetwarzania danych osobowych Klientów/ Usługobiorców przez Administratora.

DEFINICJE:

Sprzedawca – Sprzedającym jest KAROLINABORUCH działający pod firmą: PLECIE MOTKI – KAROLINA BORUCH, pod adresem:  Ruda Mała 57, 26-624 Kowala zarejestrowany w Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7962940885, REGON: 382996420, zwany także zamiennie „Usługodawcą”, „Wystawcą“ lub „Administratorem”.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Klient – konsument lub przedsiębiorca, który wyraził wolę zawarcia umowy sprzedaży produktu/ów dostępnych w sklepie internetowym pimotki.pl,

Kodeks dobrych praktyk– kodeks o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 nr 171 poz. 120 z późn. zm),

Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm),

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym,

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym oraz zasady świadczenia usług przez Usługodawcę drogą elektroniczną,

Sklep Internetowy – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.pimotki.pl,

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego,

Umowa sprzedaży – umowa w rozumieniu art. 535 par.1 Kodeksu cywilnego zawierana na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego,

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego,

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną , a której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej,

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.),

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

Wydanie – w przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami jest to każdorazowo powierzenie przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi, zaś w przypadku umów zawieranych z Konsumentami – powierzenie przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi w przypadku, w którym Sprzedający nie miał wpływu na wybór sposobu dostawy towaru przez Konsumenta (w przeciwnym wypadku, za wydanie towaru uważa się umożliwienie Konsumentowi odbioru towaru w ustalonym przez strony miejscu dostawy),

Płatność – Płatność następuje w formie: bezgotówkowej: płatność przelewem na rachunek sklepu, lub płatności online (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY)

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Kontakt ze Sprzedającym/Usługodawcą

1. Adres Sprzedawcy: : SKLEP PIMOTKI UL. WARSZAWSKA 183 26-617 RADOM

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: pimotki@gmail.com

Podstawowe prawa i obowiązki stron

1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferuje do sprzedaży Produkty fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

3. Usługobiorca obowiązany jest do udostępniania Usługodawcy danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych w sklepie internetowym w sposób niezgodny z regulaminem lub z obowiązującym prawem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności prawnej usługobiorcy.

6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu korzystania z usług świadczonych w Sklepie Internetowym oraz zawarcia Umowy Sprzedaży Usługobiorca/ Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail), urządzeniem podłączonym do sieci Internet oraz dowolną przeglądarką internetową.

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

1. Strony zawierają umowę sprzedaży w ten sposób, że Klient składa zamówienie za pomocą formularza „Zamawiam”, zaś Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez wysłanie na adres podany przez Klienta wiadomości elektronicznej, zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz oświadczenie o przyjęciu go do realizacji.

2. Złożenie zamówienia może nastąpić jedynie pod warunkiem oświadczenia przez Klienta, że przeczytał i akceptuje regulamin oraz zapoznał się z polityką prywatności.

3. Do momentu kliknięcia w pole „Zamawiam” Klient może samodzielnie edytować podane przez siebie dane. Po wysłaniu zamówienia Klient może zwrócić się o ich zmianę do Sprzedającego za pomocą adresu poczty elektronicznej pimotki@gmail.com,

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych danych przy składaniu zamówienia.

5. Łączne koszty realizacji zamówienia obejmują cenę za Produkt oraz koszty dostawy zgodnie z podsumowaniem dokonywanym w formularzu „Dostawa i płatność”, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, jego indywidualne wykonanie oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów. Powyższe nie ma wpływu na Zamówienie, które zostało złożone przed datą wejścia w życie, którejkolwiek ze zmian, o której mowa powyżej. 6.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania promocji, rabatów i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa wyżej, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji, rabatów lub wyprzedaży. Czas akcji promocyjnych jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się. Promocje, rabaty i wyprzedaże obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo w opisie danego Produktu w Sklepie.

10. Sprzedający nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za dostawę poza opłatami wynikającymi z cenników operatorów.

11. Utrwalenie i udostępnienie Klientowi treści Umowy Sprzedaży oraz informacji o których mowa w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta następuje za pomocą opublikowania na stronie internetowej Sklepu Internetowego Regulaminu dostępnego w zakładce „Regulamin” a także poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia za pomocą wiadomości elektronicznej o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

Możliwe sposoby płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty w następujący sposób:

 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: 82 1240 3259 1111 0010 8943 9260,
 • za pomocą szybkich płatności TPAY
 • za pomocą płatności odroczonych PAYPO
 • zaznaczając dostawę za pobraniem i dokonując płatności u kuriera

2. Klient jest zobowiązany do zapłaty w terminie 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

3. W razie nie odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego w powyższym terminie Sprzedający odstąpi od umowy sprzedaży bez wskazywania terminu dodatkowego, potwierdzając powyższe za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

4. Na każdy sprzedawany Produkt Sprzedający wystawia potwierdzenie zamówienia lub fakturę.

5. Zamówienie jest przekazywane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty kwoty wskazanej w podsumowaniu zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego.

Czas realizacji Zamówienia

 Czas realizacja Zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego, chyba, że w potwierdzeniu zamówienia Sprzedający wskaże inny termin.

Możliwe sposoby i terminy dostawy

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium.

2. Koszty dostawy oraz szacunkowy termin jej realizacji przedstawiane są Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

Odstąpienie od umowy (zwrot Produktu)

1. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres pimotki@gmail.com przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie, byleby wynikała z niego w sposób jednoznaczny wola Klienta.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający potwierdził przyjęcie Zamówienia, zamówienie to przestaje wiązać Strony.

6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru z całości zamówienia, od Klienta, zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.

7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.”].

8. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

9. Do przesyłki zawierającej zwracany Produkt należy dołączyć dowód zakupu.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym koszty odesłania Produktu Sprzedającemu.

12. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta, Sprzedawca może obciążyć go kosztami transportu/przesyłki zgodnie z cennikiem operatora pocztowego.

Procedura reklamacyjna

1. Rozróżnia się dwojakiego rodzaju reklamacje w Sklepie Internetowym:

 • reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych,
 • reklamacje dotyczące Produktów

2. Oba rodzaje reklamacji należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pimotki@gmail.com

3. W celu przyspieszenia realizacji procedury reklamacyjnej należy w opisie reklamacji zawrzeć następujące dane:

 • opis zgłaszanej wady,
 • datę wystąpienia wady,
 • przedmiot żądania Konsumenta,
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej wadę.

4. Zgłoszenie reklamacji niezgodnie z powyższą procedurą nie wpłynie na jej skuteczności, a ma wpływ jedynie na szybkość rozpatrywania reklamacji.

5. Brak ustosunkowania się w podanym terminie do reklamacji oznacza, iż Sprzedający/Usługodawca uznał ją za uzasadnioną.

6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do zgłoszonych przez Klienta wad Produktu konieczne będą bezpośrednie oględziny Produktu, a także w razie gdy jest to koniecznie do zrealizowania uprawnień wynikających z rękojmi przez Klienta, Sprzedający wezwie go do dostarczenia mu Produktu na adres reklamacyjny na koszt Sprzedającego.

7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji Produktu, zgłoszonej przez Klienta, ureguluje zobowiązania finansowe powstałe na skutek zrealizowania przez niego roszczenia z tytułu rękojmi.

Zasady odpowiedzialności Sprzedającego

1. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Klienta, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) reguluje w szczególności Kodeks Cywilny (przepisy artykułów 556- 576).

2. Na podstawie art. 558 par. 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zostaje wyłączona.

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu istniejące w chwili wydania Produktu lub które wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w chwili jego wydania.

4. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową, która w szczególności może polegać na tym, że Produkt:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta,
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym,
 • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.

5. Wada prawna ma miejsce wtedy, gdy Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

6. Klient ma następujące uprawnienia wynikające rękojmi:

 • żądanie obniżenia ceny,
 • odstąpienie od umowy,
 • żądanie usunięcia wady,
 • żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad.

7. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie z zastrzeżeniem przypadku gdy Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego lub gdy Sprzedający nie wywiązał się uprzednio z tego obowiązku.

8. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego sposobu usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

9. W odpowiedzi na oświadczenie o obniżeniu ceny Sprzedający podaje wartość upustu, która wynika z różnicy wartości Produktu pełnowartościowego do Produktu wadliwego.

10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11. Jeżeli z powodu wady rzeczy Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Terminy dochodzenia roszczeń

1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu Wydania Produktu.

2. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę Produktu sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu.

3. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy § 14 oraz ustępu 1 i 2 niniejszego paragrafu, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów oraz zasady dostępu do tych procedur

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów ze Sprzedającym/ Usługodawcą oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem

 III. Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca/ Usługodawca. Dane osobowe są przetwarzane i zbierane wyłącznie w celu świadczenia usług wskazanych w niniejszym Regulaminie lub realizacji umowy sprzedaży.

2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów udostępniane są przez nich dobrowolnie. Z uwagi jednak na cel ich przetwarzania jakim jest realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej podanie danych w niepełnym zakresie bądź odmowa ich udostępnienia skutkuje nie zawarciem ww. umowy.

3. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących ich osoby oraz danych dotyczących składanych przez nich Zamówień oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pimotki@gmail.com.

4. W celu realizacji dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym z uwagi na cel umowy.

5. W celu realizacji płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym w zakresie niezbędnym z uwagi na cel umowy.

IV. Postanowienia końcowe

Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca/Sprzedający ma prawo do zmiany Regulaminu.

2. W przypadku gdy zmiana Regulaminu ma miejsce w okresie związania Stron umową o charakterze ciągłym, Klienta wiąże Regulamin w wersji zmienionej, gdy łącznie zostały spełnione poniższe warunki:

3. klient został powiadomiony drogą elektroniczną o zmianach Regulaminu,

4. w ciągu 14 dni od momentu powiadomienia Klient nie złoży oświadczania o wypowiedzenia umowy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: pimotki@gmail.com

5. W pozostałych przypadkach Klienta wiąże wersja Regulaminu obowiązująca w chwili zawarcia umowy.

Właściwość sądu

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

Przepisy odsyłające

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz RODO.

PIMOtki © 2021 | wykonanie Thenewlook
  Koszyk

  Do darmowej wysyłki brakuje 400.00 zł.

  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

  Chcesz zacząć swoją przygodę? Otrzymaj 7% rabat na pierwsze zakupy!

  "Początek jest najważniejszą częścią pracy" 🖤 Platon
  Zacznij od dobrych materiałów i skorzystaj z kuponu na pierwsze zakupy w Naszym sklepie wpisując kod: PIERWSZEPIMOTKI
  Powodzenia. Karolcia i ekipa sklepu 🎈PIMOtki